Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kniznica
9925 c400 350
Karl Marx: Kapitál. Kritika politickej ekonómie. Tretí zväzok. Celkový proces kapitalistickej výroby. Bratislava : Pravda 1987.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.in/book/index.php?md5=da82d0479e680381601f2fb6d773ae15

http://uloz.to/xpdyncX2/marx-kapital-3-pravda-1987-pdf
kniznica
9203 e1d1
F. Engels: Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry 1962.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=9aae27bbb94978663392b80420d84726
kniznica
2938 f7f5
J. Searle: Myseľ, jazyk, spoločnosť. Bratislava : Kalligram 2007.

OCR, obsah, stránkovanie

kniznica
5893 45b7
J. Searle: Mysl, mozek a věda. Praha : Mladá fronta 1994.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=71565a0f87ce15e2572186be128f65bc
kniznica
3516 431c
M. Weber: K metodológii sociálnych vied. Bratislava : Pravda 1983.

Z obsahu:
František Novosád: Začiatky buržoáznej reflexie všeobecnej krízy kapitalizmu
„Objektivita“ sociálnovedného a sociálno-politického poznania
O niektorých kategóriách chápajúcej sociológie
Zmysel „hodnotovej neutrality“ sociologických a ekonomických vied
Veda ako povolanie
Zobrané state k sociológii náboženstva
Protestantská etika a duch kapitalizmu
Hospodárska etika svetových náboženstiev

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=dc8b6b9da0a901324e8b66d4f5b171fa
kniznica

Ako sledovať nové „akvizície“ knižnice?

Informácie o nových prírastkoch vo fonde najľahšie získate pomocou RSS. Do svojej čítačky, prípadne záložiek, si pridajte tento kanál:

http://kniznica.soup.io/rss/
Tags: FAQ
kniznica
0110 c0ba
M. Weber: Základné sociologické pojmy. Bratislava : SOFA 1999.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=fcc748fc0230b0ac04567ac80b4f53ff
kniznica
6449 791d 350
K. Marx – F. Engels: Nemecká ideológia. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1961.

Z obsahu:
K. Marx: Tézy o Feuerbachovi
K. Marx – F. Engels: Nemecká ideológia
Marx o Feuerbachovi
K. Marx: Heglova konštrukcia fenomenológie
K. Marx: Náčrt osnovy práce o novodobom štáte
Poznámky zo zápisníka K. Marxa
K. Marx: Z rukopisu „I. Feuerbach“
F. Engels: Feuerbach

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=2f69d873b217a811f41d432ef70c3ad3
kniznica
6650 e8d2 350
K. Marx – F. Engels: Malé ekonomické spisy. Bratislava : Pravda 1971 (2. vydanie).

Z obsahu:
F. Engels: Náčrt kritiky politickej ekonómie
K. Marx: Ekonomicko-filozofické rukopisy
K. Marx: Kritika Heglovej dialektiky a filozofie vôbec
K. Marx, F. Engels: Produktívne sily, formy styku a vlastníctva
K. Marx: Mzda
F. Engels: Ku kritike politickej ekonómie Karola Marxa
K. Marx: Hodnotová forma
F. Engels: Sedem recenzií k prvému zväzku „Kapitálu“
K. Marx: O znárodnení pôdy
F. Engels: Dva prejavy o komunizme
F. Engels: Anglický zákon o desaťhodinovom pracovnom dni
K. Marx: Anketa medzi francúzskymi robotníkmi
F. Engels: Obchodná zmluva s Francúzskom
F. Engels: O americkom proletariáte
K. Marx: Stúpenci ochranných ciel, slobodného obchodu a robotnícka trieda
K. Marx: Reč o slobodnom obchode
K. Marx – F. Engels: Od mája do októbra 1850
K. Marx: Finančné otázky
F. Engels: O koncentrácii kapitálu v Spojených štátoch
F. Engels: Ochranné clo a slobodný obchod

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=2268a578da3a654afdbec9c02ba870e6
kniznica
4156 8e86 350
Ch. Darwin: O vzniku druhů přírodním výběrem. Praha : Academia 2007.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=c5f954dc8af22f7e30eb425995f087aa
kniznica
7691 150c 350
T. W. Adorno – J. Habermas – L. v. Friedeburg: Dialektika a sociologie. Praha : Svoboda 1967.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=afa2e3f2950bfbeba804470d4ff086bd
kniznica
8703 e1b7
Francis Bacon: Nové organon. Praha : Svoboda 1990.

OCR, obsah, stránkovanie
kniznica

Ako to, že sú súbory také malé?

Tituly v tejto knižnici sú uložené vo formáte PDF s kompresiou JBIG2. Práve vďaka kompresii sú také malé a skladné.

Na zostavenie výstupného súboru PDF používame softvér pdfbeads.
Tags: skenovanie FAQ
kniznica

Čo znamenajú značky „OCR“, „obsah“, „stránkovanie“?

OCR znamená, že kniha prešla softvérom na rozpoznávanie textu. Vo väčšine prípadov ide o plne automatizovaný proces, ktorý zanecháva množstvo chýb. Napriek tomu v takých knihách možno vyhľadávať podľa kľúčových slov a ich obmien.

Knihy označené „obsah“ majú v metadátach uložené záložky, ktoré zodpovedajú obsahu, ako je uvedený v knihe. To znamená, že sa v súbore dá rýchlo pohybovať podľa kapitol, oddielov atď.

Knihy označené „stránkovanie“ majú upravené softvérové („logické“) stránkovanie tak, aby zodpovedalo papierovému („fyzickému“). Znamená to, že v súbore sa možno rýchlo a presne presúvať zadaním konkrétnej strany.
Tags: skenovanie FAQ
kniznica

Ako dlho trvá naskenovať knihu?

Skenerom, ktorý sníma zhora, sa pri rozlíšení 200 DPI a obsluhou skenera pomocou pedálu dá naskenovať 300 strán za 25 minút. Skenovanie klasickým stolným skenerom trvá rádovo dlhšie.

K tomu treba pripočítať čas na spracovanie skenu (asi 60 minút na 300 strán, závisí aj od výkonu počítača).
Tags: skenovanie FAQ
kniznica
6340 a66b
Igor Hrušovský: Teória vedy. Úvod do všeobecnej metodológie. Bratislava : Slovenská učená spoločnosť 1941.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=d30e95131444f90931fa9426595c89dc
kniznica
6271 299d
Oskar Lange: Politická ekonomie. Obecné otázky. Praha : Academia 1966.

OCR, obsah, stránkovanie

http://libgen.org/book/index.php?md5=04dd6a8cd4b78567b533c49feb22bd5f
kniznica
5597 4917
Miroslav Lamač (ed.): Myšlenky moderních malířů: od Cézanna po Dalího. Praha : Odeon 1989.

OCR

http://libgen.org/book/index.php?md5=6cf143c494ef55b0425ac137354153fb
kniznica
5372 87b5
Brian Fay: Současná filosofie sociálních věd. Praha : SLON 2002.

PDF

http://libgen.org/book/index.php?md5=0a93a0042a423f0156de5a8ef98cfdf0
Tags: Fay PDF filozofia
kniznica
5276 546a
J. B. Pašukanis: Všeobecná teória práva a marxizmus. Bratislava : Pravda 1989.

PDF, obsah

http://libgen.org/book/index.php?md5=de22b405fca49222a455de25958c28ee

Pozri aj český preklad v Sovětské právní myšlení ve 20. letech.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl